[ (lq)֖߂ | | ]
}bsOJ

JX


: n̗lq n: J


JJρB
JXׁ̓B
@
[ (lq)֖߂ | | ]
[ (lq) | n(J) ]
[ z[| ]